Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


“De Vlaamse regering heeft nog niet beslist in het dossier Ventilus”

“De Vlaamse regering heeft nog niet beslist in het dossier Ventilus”

 
Ventilus is de naam van het nieuwe hoogspanningsnet dat de elektriciteit vanuit de windmolenparken op zee moet aansluiten op het bestaande netwerk in het binnenland. De nieuwe elektriciteitssnelweg moet operationeel zijn tegen 2025. De start voor de GRUP-nota werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29/03/2019 en een voorlopige vaststelling staat ingepland tegen eind 2020. Daarna volgt een openbaar onderzoek en een mogelijke definitieve vaststelling in 2021. Dit met de bedoeling de werken te kunnen starten in 2023.
 
In het regeerakkoord staat vermeld dat we prioriteit geven aan het netversterkende Ventilus-project en een optimaal procesverloop faciliteren inclusief alternatievenonderzoek, conform de lopende MER-procedure.
 
Er rijst heel wat protest. Diverse burgerplatforms stellen zich vragen bij de gevolgen van het project voor milieu, gezondheid en landbouw. Via een stakeholdersproces werden drie werkgroepen opgericht waarbij burgerplatforms en experten werden betrokken. Een werkgroep technologie, een werkgroep gezondheid en een werkgroep landbouw.
 
Deelnemers van de werkgroep die de alternatieven en technologie onderzocht, ondersteund door heel wat burgemeesters geven mee dat dit overleg niet grondig gebeurde. Aangegeven alternatieven werden niet onderzocht omdat het tijdskader te strikt zou zijn. De plandoelstellingen zijn eng beschreven waardoor ook daar de mogelijkheden beperkt zijn om een alternatief te onderzoeken. Vooral het alternatief voor een volledige ondergrondse gelijkstroomverbinding werd niet onderzocht. Dit voor de conclusies van de werkgroepen gezondheid en landbouw afgewerkt zijn.
 
Ik deel de bekommernis van de inwoners, landbouwers en verenigingen die geuit zijn tijdens de infomarkten. Veel lokale betrokken besturen zijn uiteraard bezorgd. Wij vragen de Vlaamse regering om in deze logica mee te stappen. Het lijkt me evident dat er eerst een grondige en onderbouwde analyse gebeurt van alle ingediende opmerkingen en bezwaren. Daarnaast dienen de resultaten van alle werkgroepen afgewerkt te zijn alvorens er gecommuniceerd kan worden over de gekozen oplossing. De signalen die ik verkrijg tonen aan dat het strikte tijdskader en de enge plandoelstellingen een alternatievenonderzoek onmogelijk maakt waardoor we het risico lopen om opnieuw te moeten starten of om een verkeerde keuze maken, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy.
 
Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir
 
Bart Dochy stelde hierover op 20 oktober 2020 in de commissie leefmilieu enkele vragen ter verduidelijk aan de bevoegde minister Zuhal Demir. De minister gaf mee dat in tegenstelling tot wat werd gecommuniceerd in diverse media dat de Vlaamse regering nog geen beslissing heeft genomen in dit dossier. Men wacht de resultaten van de twee overige werkgroepen af die de invloed op de gezondheid en de landbouw bestuderen. Het is voor de minister belangrijk dat de verbinding er kan komen. Ze erkent dat het belangrijk is dat dit proces goed onderbouwd kan gebeuren en wenst de alternatieve mogelijkheden goed te onderzoeken. Ze zal in dit proces persoonlijk overleggen met de burgerplatformen en betrokken besturen en gaat in op onze suggestie om een procesbegeleider aan te stellen om het proces te faciliteren. Opdat zijzelf en de Vlaamse regering een correcte keuze kunnen maken.
We zijn dan ook tevreden dat de minister dit dossier ten harte neemt en het dossier ten gronde wil onderzoeken. Het aanstellen van een procesbegeleider en een directe communicatie met de betrokken burgemeesters kan het draagvlak enkel ten goede komen meent Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V).
 
 
Verslag:
 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1433086/verslag/1434702
 

“De Vlaamse regering heeft nog niet beslist in het dossier Ventilus”