Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen

Door Jos Remaut Krant van West-Vlaanderen

In het Vlaams Parlement verdedigde hij deze morgen zijn stelling dat minister voor dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in zijn budget de nodige kredieten moet voorzien om een stopzetting op korte termijn van de 17 Vlaamse nertsenkwekerijen financieel te begeleiden.

Eigenlijk is er een politieke consensus over het feit dat nertsenkwekerijen niet meer te verantwoorden zijn en dus beter verdwijnen. Maar dat was dan eerder gesteld in termen van uitdoofbeleid : een geleidelijke afbouw en geen nieuwe vergunningen meer. Tot CD&V halfweg februari plots op de proppen kwam met een heel nieuw voorstel: laat ons de 17 pelsdierhouderijen maar meteen laten stoppen, door hen tegen 1 januari van 2017 gewoon uit te kopen. Een scenario waar dan het etiket flankerend beleid op geplakt wordt.

Vandaag wou Bart Dochy (CD&V) in de commissie Dierenwelzijn nu van bevoegd minister Weyts horen wat hij vindt van dat voorstel, en of hij budgetten heeft in die richting. "Wij hebben rustig en sereen met de sector gesproken. Daaruit is gebleken dat de sector bereid is mee te denken over een regeling waarbij aan de hand van een flankerend beleid een stopzetting op zeer korte termijn zou kunnen worden gerealiseerd. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA staat achter dit voorstel."

Minister, wat vindt u van het voorstel om de nertsenhouderij onmiddellijk stop te zetten met een flankerend beleid? Kwam dit ook ter sprake tijdens uw overleg met de sector? Welk flankerend beleid zal hiertegenover staan? Hoeveel middelen zult u daarvoor uittrekken? Welke timing stelt u voorop om een voorontwerp van decreet in te dienen? "

"Niet overhaasten"

"Ik ben inderdaad nog in volle overleg met de sector", antwoordde minister Weyts. "Zoals vooropgesteld in mijn beleidsbrief, wil ik ook dit jaar tot een oplossing komen. Maar er is gedurende jaren niets gebeurd en ik wil dan ook niet overhaast te werk gaan. De materie is bovendien complexer dan soms lijkt. Vandaar dat ik ook niet heel concreet kan ingaan op uw vragen in functie van de sereniteit en het welslagen van dat overleg. De doelstelling inzake het uitdoofbeleid blijft echter overeind. In de beleidsbrief staat dat we dit jaar tot een oplossing zouden komen, ik heb in elk geval de ambitie om dit de komende maanden af te ronden."

Een antwoord waar Bart Dochy niet tevreden mee was. "Minister, u hebt niet geantwoord op mijn vraag over uw visie op een flankerend beleid om tot een snelle stopzetting te komen. Dit is een principiële vraag: bent u bereid om met de regering mee te denken - wij zijn daar als coalitiepartner toe bereid - aan een eerlijke oplossing voor de kwekers? Dat zou getuigen van een consequente houding ten aanzien van dierenwelzijn."

"Niet oprecht"

Alvorens de minister kon antwoorden, ontspon zich nog een discussie over de financiering van het voorstel Dochy: moet het geld hiervoor van Landbouw komen (waar eerder al een nee te horen was) of van Dierenwelzijn (dat nauwelijks budget heeft)? Vooral vanuit N-VA- hoek werd Bart Dochy aangewreven dat zijn voorstel niet meer is dan een politiek spelletje. "Als uw voorstel oprecht is, dan zorgt u dat u een oplossing hebt en dat u de financiële middelen hebt. Hebt u die niet, dan hebt u gewoon een show opgevoerd voor de publieke opinie door een bocht te nemen met te zeggen dat u ook eens een initiatief gaat nemen omdat er toch een uitdoving komt", stelde Jelle Engelbosch van N-VA.

"Een paar miljoen euro...."

Grote steun kreeg Bart Dochy wel van... de groenen. Hermes Sanctorum-Vandevoorde: "Dit dossier sleept al geruime tijd aan. Ere wie ere toekomt. Als Bart Dochy een voorstel doet, dan moeten we die reikende hand aanvaarden. Daarmee is het dossier toch gedeblokkeerd? Alle politieke fracties in dit parlement zijn voor een verbod op pelsdierhouderijen. Dat is toch fantastisch? Het dossier is politiek gedeblokkeerd, het gaat dus enkel nog over de financiën."

"Er zal inderdaad een flankerend beleid moeten worden uitgevoerd. Voor de ene fractie zal dat flankerend beleid wat duurder mogen zijn dan voor de andere. Er zal sowieso ergens geld op tafel moeten worden gelegd. Maar zelfs in de maximale scenario's gaat het over een paar miljoen euro ten hoogste. In begrotingsbesprekingen en begrotingscontroles worden discussies gevoerd over honderden miljoenen euro's, maar een paar miljoen euro vinden voor dit dossier, gaat blijkbaar niet. Ik aanvaard dit niet. Ik aanvaard dit echt niet. Er zal inderdaad geld op tafel moeten komen. Bereken het, en leg het op tafel. Zo eenvoudig is het. Daarmee zal de begroting niet staan of vallen."

Minister Ben Weyts hield zich ondertussen op de vlakte. "Men vraagt naar de orde van grootte van een eventuele financiële regeling. Wel, dat is natuurlijk afhankelijk van de regeling zelf en van de besluitvorming. Ik zeg u in alle sereniteit dat het mij verstandig lijkt en het meest productief om over de concrete elementen van een besluitvorming die nog niet is genomen, niet op het publieke forum uitspraken te doen."

Waarmee Bart Dochy dus eigenlijk geen stap vooruit was. Toch onderstreepte hij nog eens dat het helmáál zijn bedoeling niet is van aan politieke spelletjes te doen. "Ons voorstel is een eerlijk voorstel, zowel voor de telers als voor het dierenwelzijn. Dat is de basis. Wij zijn absoluut bereid om op basis van deze elementen mee aan tafel te zetten, om samen met u deskundigheid te verzamelen en zo te komen tot een gedragen flankerend beleid, samen met de sector."

Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen