Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Bart Dochy wil snellere uitbetaling van landbouwschade wateroverlast vorig jaar

Nu hebben we de mond vol over de aanhoudende droogte, maar in juni vorig jaar stonden de boeren in het water op hun verzopen akkers. De wateroverlast van toen werd erkend als ramp, maar er zijn zoveel dossiers dat de uitbetaling flinke vertraging oploopt. Bart Dochy (CD&V) drong er vanmiddag in het Vlaams parlement op aan om een tandje bij te steken.
In de plenaire zitting van vandaag richtte Bart Dochy zich tot minister-president Geert Bourgeois. "Voor 2016 zijn ongeveer zesduizend dossiers ingediend, enkele honderden zijn al uitbetaald. Er wordt hard gewerkt op de dienst Rampenschade, waarvoor dank aan die mensen, zij doen echt hard hun best. Toch stellen we vast dat mensen die zowel in 2016 als in 2017 getroffen zijn, nog een hele tijd zullen moeten wachten op de uitbetaling en dat daar problemen ontstaan: de liquiditeit en rentabiliteit van de bedrijven. Sommigen geraken in financiële problemen. "

"U hebt laten uitschijnen dat het uw streefdoel is om tegen eind 2018 alle dossiers van 2016 uit te betalen. Dat is een huzarenstuk, ik weet het, maar uiteindelijk zal dat te laat zijn voor een aantal bedrijven. Vandaar mijn vraag en oproep om daar capaciteit bij te steken en te zorgen dat die uitbetaling versneld kan gebeuren."

"'Oude wet' werkt ons tegen"

"Er zijn inderdaad er meer dan 6000 dossiers ingediend", antwoordde Geert Bourgeois. "Ik denk dat ik alle nodige maatregelen genomen heb om die ook naar behoren af te handelen. U weet dat ik gestart ben met heel zware handicaps. Ik had 3,4 mensen gekregen van het federale niveau, waarvan één langdurig ziek; 2,4 mensen dus om meer dan zesduizend dossiers af te handelen. Ik ben erin geslaagd om dat personeelsbestand met 10 te verhogen zonder tot bijkomende aanwervingen over te gaan. Ik had onvoldoende budget, ik heb dat opgetrokken tot 57,8 miljoen euro voor dit jaar. In 2018 volgt de rest."

"We zijn heel snel aan het werk gegaan, maar we werken onder de vigueur van de oude federale wet. Dat is een wet die alles vertraagt, die alles op papier laat afhandelen, die met ontvangstbevestiging werkt, die een handtekening vergt van de gouverneur enzovoort. Ik heb cijfers bij me. Ik kan u zeggen dat van die meer dan zesduizend er op dit ogenblik 2298 al in behandeling zijn bij onze diensten. 935 zijn er afgehandeld, dat betekent: 135 zijn effectief uitbetaald, de rest zijn voor akkoord naar de schadelijder of voor handtekening bij de gouverneur of bezorgd voor betaling aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Als ik reken met het gemiddelde van 20.000 euro, gaat dat voor die 935 dossiers al over een bedrag van 18,7 miljoen euro."

"Neem de zwaarste dossiers eerst !"

Een antwoord dat Bart Dochy toch niet helemaal tevreden stemde. "Dit gaat enerzijds over middelen, maar anderzijds ook om mensen. U en uw diensten hebben in 2015 bewezen dat ze heel performant en goed werken. Maar hier is het probleem het grote aantal dossiers. Ik begrijp uw argumenten over het aantal uitbetalingen en het bedrag en het budget, maar de individueel getroffene heeft daar geen boodschap aan, temeer daar we ons in de situatie bevinden waarbij mensen eerst in 2016 getroffen zijn, en nogmaals in 2017 getroffen worden door de droogte". (die overigens niét erkend is als ramp !)

Ik wil ervoor pleiten om hetzij gebiedsgericht te werken, hetzij de grootste schadelijders eruit te halen en die sneller uit te betalen, of toch nog in bijkomende capaciteit te voorzien. Het kader is er, de mensen weten hoe ze het moeten doen. Er zijn heel performante leidinggevende ambtenaren. Ze kunnen het in elk geval, maar er moet bijkomende capaciteit komen, er moeten meer mensen zijn om de dossiers administratief af te handelen. Zoniet, zullen er een aantal spijtige ongelukken gebeuren op financieel vlak."

@Jos Remaut kw.be

Bart Dochy wil snellere uitbetaling van landbouwschade wateroverlast vorig jaar