Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Brede weersverzekering alternatief voor rampenschade

De jongste jaren is de land- en tuinbouwsector verschillende malen getroffen door uitzonderlijke weersomstandigheden. In 2016 hadden we de extreme neerslag met de erkenning als algemene ramp. In 2017 en 2018 was er de uitzonderlijke droogte met erkenning als landbouwramp.
Deze rampen wegen zwaar door op de Vlaamse begroting. Iedereen in de sector beseft dat de situatie onhoudbaar werd. Een erkenning als ramp is een omslachtige procedure bovendien is het criterium van uitzonderlijke weersomstandigheid ook relatief. Het steeds terugkeren van een uitzonderlijke omstandigheid maakt hem op termijn niet meer uitzonderlijk.
Samen met de landbouworganisaties werd gezocht naar een haalbaar alternatief. Naar het voorbeeld van andere Europese landen werd een systeem ontwikkeld van brede weersverzekering. Dit is een verzekering waarbij de land- en tuinbouwer zich verzekert tegen een lagere opbrengst van zijn teelt ingevolge een weersomstandigheid. Cruciaal daarbij is natuurlijk dat private verzekeringsmaatschappijen producten moeten aanbieden én dat er een overgangsperiode moet zijn waarbinnen een dergelijke verzekering ingang moet kunnen vinden. In die overgangsperiode blijft het rampenfonds nog steeds noodzakelijk als vangnet.
Wat nu voorligt komt grotendeels tegemoet aan deze nood. In het Vlaams parlement werd een akkoord bereikt voor een decretaal kader voor de weersverzekering.
De Vlaamse regering zal voorzien in een tegemoetkoming van 65% in de verzekeringspremie die de land- en tuinbouwer betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Die tegemoetkoming blijft minstens 3 jaar op 65%. De tussenkomst in de verzekeringspremie is van zeer groot belang om de het systeem van de weersverzekering ingang te laten vinden.
Als overgang is er voorzien dat bij zeer zware rampen, met een schade groter dan 100 mioe EUR nog een tegemoetkoming kan zijn vanuit het rampenfonds in de teeltschade. Deze vergoeding zal dan enkel worden uitbetaald aan land- en tuinbouwers die minstens 25% van hun verzekerbare teelten hebben verzekerd. Voor zij die meer dan 50% hebben verzekerd is er in dit geval een grotere tussenkomst vanuit het rampenfonds. Deze mogelijke tussenkomst bij dergelijk grote ramp wordt geleidelijk afgebouwd tegen 2025.
Het decreet op de weersverzekering biedt een kader waarbinnen kan gewerkt worden. Het zal cruciaal zijn dat private maatschappijen producten op de markt brengen. Met de overgangsregeling met subsidie van de premie en het rampenfonds als vangnet wordt alvast een aantrekkelijke omgeving gecreëerd.
Bart Dochy
Vlaams parlementslid CD&V