Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Dochy ijvert voor erkenning als ramp van de zonnebrand binnen de droogteperiode van 2020

“Dochy ijvert voor erkenning als ramp van de zonnebrand binnen de droogteperiode van 2020”

Sinds 1 januari van dit jaar werken we met een nieuwe regelgeving voor de erkenning van rampen en zijn landbouwrampen binnen het Vlaams Rampenfonds geïntegreerd. De regelgeving werd goedgekeurd in 2019 en de uitvoeringsbesluiten zijn in voorbereiding van definitieve goedkeuring. Deze zullen met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 januari 2020. Slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden kan er nog een ramp erkend worden voor landbouwteelten conform art 26 van het decreet van april 2011.

Zonnebrand zorgt voor definitieve schade bij fruit en diverse gewassen. Bij zware zonnebrand zie je bruinzwarte, donkere vlekken en is dit niet meer bruikbaar. Zonnebrand komt niet in aanmerking binnen de limitatieve lijst van de schadelijke natuurverschijnselen die door de weersverzekeringen worden bepaald. De Europese regelgeving laat zonnebrand niet toe aldus minister Jambon.

Niettemin kan ernstige droogte waarvan zonnebrand een deel uitmaakt wel in aanmerking komen als ramp. Het is wachten wat het advies van het KMI zal zijn. Aansluitend zullen de diensten van de minister een advies opmaken waarop de Vlaamse regering beslist over een erkenning als ramp. Tot nu toe dienden 72 gemeenten een aanvraag tot erkenning in bij het Vlaams rampenfonds.

Het is dan ook de vraag of de voorwaarde uit artikel 26 in het decreet met betrekking tot de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen ingevuld zal worden. Dit bepaalt dat de gesommeerde vergoedingen het bedrag van 100 miljoen euro per jaar (geïndexeerd) moet overschrijden om tot een erkenning als ramp over te gaan, dus het is nog onzeker en afwachten of een erkenning toegepast kan worden aldus Dochy.

Bart Dochy (Voorzitter Commissie Landbouw) is blij met de openheid van de minister om de nodige informatie in te winnen en de procedure tot erkenning op te starten. Dit is voor veel land- en tuinbouwers, en zeker voor fruittelers een belangrijke zaak. Het gaat immers niet enkel over de ramp van 2020 want in 2019 zorgde de droogte ook voor de nodige schade. In 2019 werd de droogte en zonnebrand nog volgens de oude regelgeving erkend als landbouwramp.

Het is echter geen evidentie om binnen de 60 dagen, zoals bepaald in het decreet, na de ramp de aanmelding in te sturen. Bij een windhoos is dit vrij duidelijk maar bij een langdurige droogte is het niet evident te bepalen wanneer de ramp voorbij is. Bart Dochy (CD&V) vraagt alvast aan de minister enige souplesse aan de dag te leggen.

Gemeentelijke schattingscommissie

Een vaststelling van de schade via de gemeentelijke schattingscommissie is geen verplichting. Het staat de landbouwers en de telers vrij de schade op gelijk welke wijze aan te tonen. Een verslag van een expert behoort ook tot de mogelijkheden om deze schade te bewijzen.
Zodra het uitvoeringsbesluit over de rampenschade definitief is goedgekeurd zal er via de website van het Vlaams rampenfonds gecommuniceerd worden over de procedure tot melding van de schade. Vanaf dat moment zal het de individuele schadelijder zijn die die melding moet maken van de schade in de plaats van een coördinatie via de gemeenten.. Uiteraard dient er eerst positief advies te zijn van het KMI en van de Vlaamse regering. We verwachten dit naar het eind van het jaar. Het zal echter geen evidentie zijn om de schadelijders aan te zetten in de toekomst individueel een aanmelding en procedure te starten. Dochy vraagt dan ook duidelijke communicatie naar de landbouwers toe en is ervan overtuigd dat de minister hier al het nodige zal doen.

Naar een ééngemaakt procedure

Iedere landbouwer heeft een digitale verzamelaangifte die via het landbouwloket verloopt. Er is een protocol tussen het Vlaams rampenfonds en de administratie landbouw en visserij die de gegevensoverdracht tussen het landbouwloket en het rampenloket moet regelen aldus minister Jambon. Op deze manier dient er geen dubbel werk meer te gebeuren en maken we ook de digitale omslag in deze procedures. Een automatische uitwisseling van de identificatie- en perceelgegevens van de betrokken land- en tuinbouwers zou een goede stap vooruit zijn volgens Vlaams parlementslid Bart Dochy.

Verslag: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1421318/verslag/1423372

 

 

Dochy ijvert voor erkenning als ramp van de zonnebrand binnen de droogteperiode van 2020