Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Geen verplichting om de heffing op pylonen van windmolens af te schaffen

Geen verplichting om de heffing op pylonen van windmolens af te schaffen

Lokale besturen (steden en gemeenten)  tekenen in voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) gaan de lokale besturen een inspanningsverbintenis aan. Ze engageren zich om acties te ondernemen binnen de vier werven van het pact alsook enkele overkoepelende doelstellingen na te streven. De concrete invulling van de acties binnen dit pact vereist uiteraard lokaal maatwerk

De subsidiebedragen zijn berekend op basis van het aantal inwoners. Deze middelen moeten de gemeenten een duwtje in de rug geven om hun klimaatdoelen te verwezenlijken.
In één van de werven van het pact verwijst men naar één van de doelstellingen om na te streven:
“Om het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen: geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025”.

Geen verplichting om de heffing op pylonen van windmolens af te schaffen
Minister Somers verstuurde een verduidelijkend schrijven naar de steden en gemeenten waarbij wordt gevraagd om die tegen 1 januari 2026 volledig af te bouwen. Op een schriftelijke vraag om verduidelijking van Bart Dochy aan minister Bart Somers geeft de minister vandaag mee dat het geen verplichting, geen bindend voorschrift is maar de oproep wel past binnen de gezamenlijke doelstellingen van de klimaatgemeenten en Vlaanderen.
Het is dus aan de lokale besturen om te bepalen op welke werven er wordt ingezet. De impact van het afbouwen van een heffing op pylonen van windmolens is afhankelijk van lokaal bestuur tot lokaal bestuur en het is dan ook maar normaal dat in tegenstelling tot de eerdere communicatie,  er geen verplichting is om de heffing op pylonen of windmolens af te schaffen aldus Bart Dochy (Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V)
Deze financiële ondersteuning via het LEKP vormt geen 1-op-1-vergoeding voor de engagementen die de lokale besturen aangaan in het kader van het pact.
Vrijstellingen worden gemotiveerd vanuit het streven naar (een hogere) productie van groene energie. Een vrijstelling geldt in die context als een aanmoediging van installaties die groene energie produceren.

Indien lokale besturen deze bestaande heffing op pylonen van windmolens afschaffen dan verliezen zij na het bekomen van de  subsidie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact niet minder dan € 3.5 miljoen   aldus Bart Dochy (Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V)

Er zijn ongeveer 100 gemeenten en steden die op vandaag een heffing op pylonen van windmolens toepassen. Gezamenlijk brengt deze belasting bijna € 11 miljoen op.
 

Geen verplichting om de heffing op pylonen van windmolens af te schaffen