Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Integrale nieuwjaarspeech tijdens de bevolkingsreceptie

 

Beste inwoners,

2017 is zopas gestart. Moge het voor ieder van u een schitterend en gezond jaar worden. Een jaar waarin je de warmte van de mensen rondom u mag ervaren, een jaar waarin je ook zelf warmte kan geven aan familie, vrienden, buren, collega’s,…

De bevolking van Ledegem is in 2016 met 60 personen aangegroeid. Tot 9.580 inwoners. Er waren 80 geboorten en 84 overlijdens. 410 mensen kwamen van buitenaf in Ledegem wonen, terwijl 346 personen onze gemeente verlieten. Van hen trokken er 18 personen naar het buitenland. Van onze 9.580 inwoners zijn er 195 met een vreemde nationaliteit. 59 Polen, 15 Fransen, 12 Spanjaarden.

De aangroei van de bevolking heeft ongetwijfeld te maken met de verdichting die je ziet in de centra van onze gemeente. Aanpassingen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de dorpskernen biedt eigenaars van onbebouwde percelen soepeler mogelijkheden om te bouwen. Echter vinden wij het ook belangrijk dat op elk moment de draagkracht van de omgeving mee in de overweging wordt genomen. Ruimtelijke verdichting is een uitdaging. De Vlaams bouwmeester promoot verdichting en hoogbouw ook in landelijke kernen. Vanuit het beleid vinden wij het belangrijk dat er ademruimte blijft en dat de geest en de ziel van onze mooie dorpen niet verdwijnt.

Vanuit deze pragmatiek wordt de laatste hand gelegd aan een ontwerp voor de herbestemming van de site Gedelux. Dit zal effect hebben op het Sint-Hubrechtsplein en zijn directe omgeving. In elk geval zullen wij het ontwerp van plan, vooraleer goed te keuren nog aftoetsen, bij jullie, bij de bevolking.

In Rollegem-Kapelle staan we op een zucht van de aankoop van het Capellegoed (de hoeve aan de kerk). Vele jaren zijn verstreken, vele denkprocessen zijn de revue gepasseerd. Het is onze bedoeling om het mooie centrum van Rollegem-Kapelle wat meer ruimte en groen te geven vanuit de tuin en omgeving van het Capellegoed. Daarna zou de renovatie van de gebouwen kunnen starten. Er zijn reeds verschillende ideeën voor een invulling van de ruimtes, suggesties blijven welkom.

In Ledegem willen we starten met een markt. Liefst op het plein tussen de kerk en de KBC. De markt zal plaatsvinden op vrijdagnamiddag. We geven de handelaren en marktkramers van eigen gemeente eerst de kans om op de markt te komen staan. Wij zien dit echt niet als concurrentie voor de lokale handelaren. Een markt kan ervoor zorgen dat mensen van eigen gemeente meer op de eigen gemeente kopen en bovendien kan een markt ook mensen van buiten de gemeente aantrekken, die op deze manier ook kennis kunnen maken met de bestaande handelszaken in de omgeving.

2017 kondigt zich aan als een jaar waarin uw gemeentebestuur fel zal investeren in het openbaar domein. Nieuwe voetpaden, vernieuwing van asfalt, ten belope van meer dan 1,6 miljoen euro.

Ook in ons gemeentelijk patrimonium investeren we verder. We voorzien een investering in jeugdhuis Den Traveir, in het sanitair blok van sportpark Terschueren, het dak van de muziek academie, …

Duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium is altijd een prioriteit geweest van onze bestuursploeg. Als Vlaams parlementslid heb ik mogen meewerken aan de ambitieuze klimaatresolutie die unaniem is goedgekeurd in het Vlaams parlement. De ambitie is om vanuit Vlaanderen onze bijdrage te leveren aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Een akkoord tussen 195 landen die de ambitie hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 2°C en het liefst beneden de 1,5°C te houden. Allemaal heel ver van ons bed. Maar wij geloven in de voorbeeldfunctie van de gemeente. Met Ledegem zijn we een voortrekker op het vlak van rationeel waterbeheer in openbare gebouwen. Samen met 4 andere gemeenten hebben we meegewerkt aan de ontwikkeling van een checklist die leidt tot waterbesparing. Ondertussen wordt deze checklist bij vele andere gemeenten in Vlaanderen gebruikt en is onze patrimoniumbeheerder een graag geziene gast op verschillende studiedagen van gemeenten.

Op vlak van energie willen we nog een stap verder gaan in 2017. Meer dan 400.000 euro is ingeschreven in ons budget om de belangrijkste gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Een investering die zichzelf zal terugverdienen en die bovendien goed is voor het milieu en klimaat.

Beste vrienden, het budget van de gemeente is op orde. Dankzij de langdurige inspanning die we hebben geleverd in ons 10-jarig bestuur. Onze schuldenberg is drastisch verminderd. De personeelskost is niet overmatig. Er is geïnvesteerd in kwalitatief personeel. De samenwerking tussen gemeente en OCMW krijgt verder zijn beslag. Via het samenwerkingsverband tussen de gemeenten in midden West-Vlaanderen (Midwest) plukken we deskundigheid of organiseren we intergemeentelijke ondersteuning. Ledegem is klaar voor de toekomst!

Eenieder bestuurder, die pleit voor fusies van gemeenten, raad ik aan om eerst in eigen boezem te kijken en dezelfde oefening te maken als wij de voorbije 10 jaar in Ledegem hebben gemaakt. Voor ons gaat het niet over de structuren, maar over de mensen. Dienstverlening en beslissingen dicht bij de mensen houden kan enkel het vertrouwen van mensen in de politiek ten goede komen.

Beste vrienden, soms lijkt het alsof mensen verzuren. Wie de sociale media volgt zou soms wat moedeloos worden. Hoe is het mogelijk dat mensen zo hard kunnen zijn voor elkaar? Maar wie gezien heeft wat de warmste week van de VRT radiozenders heeft teweeggebracht, ook in ons eigen Ledegem, krijgt moed en geloof in een mooie toekomst. Mensen die nog iets voor elkaar kunnen en willen doen, los van eigenbelang maar met de bedoeling anderen te helpen. Deze mensen maken van een gemeente een gemeenschap. Het warme gevoel hier in deze zaal, maar ook op de talloze andere nieuwjaarsrecepties van onze vele verenigingen, de zovele mantelzorgers en vrijwilligers allerhande bezig zien. Beste vrienden, dat maakt mij echt gelukkig en doet mij meer dan ooit geloven in de kracht van het dorp, de kracht van de kleine gemeente. De kracht van ons Ledegem, elke dag opnieuw. Maak van 2017 een warm jaar!

Ik dank jullie allemaal dat ik reeds 10 jaar jullie burgemeester mag zijn.

Bart Dochy Burgemeester

Integrale nieuwjaarspeech tijdens de bevolkingsreceptie