Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Inzetten op overleg met en motivatie van de sector

Tegen 2020 moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij halveren. Het is dus een streep door de rekening van de sector en van kenniscentrum AMCRA dat de dalende trend al in 2014 omgebogen werd naar een toename van het totaalverbruik in de diergeneeskunde met 1,1 procent. Twee CD&V-leden, Tom Vandenkendelaere voor het Europees Parlement en Bart Dochy voor het Vlaams Parlement, maken zich daar grote zorgen over. Zij kruipen in hun pen om de boodschap over te brengen dat acties zich opdringen maar overleg met alle betrokkenen daarbij van groot belang is. "Uit onze gesprekken met onder meer AMCRA, Boerenbond, de Vlaamse dierenartsen en mengvoederfederatie BEMEFA onthouden we dat zomaar dwingende maatregelen opleggen niet zaligmakend is."

Na een daling in 2013 en 2012 (telkens met ongeveer 6,5%) nam het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde vorig jaar met 1,1 procent toe. De voor de volksgezondheid meest kritisch belangrijke antibiotica, de zogenaamde rode producten, werden zelfs 3,2 procent vaker aangeschaft. AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik in de diergeneeskunde, waarschuwt er dan ook voor dat bijkomende acties nodig zullen zijn om de (ambitieuze) doelstelling te halen. Alle leden van AMCRA onderschreven namelijk een halvering van het antibioticagebruik tegen 2020.

"Maatregelen dringen zich op", beamen de CD&V-politici Tom Vandenkendelaere en Bart Dochy. "Onverantwoord antibioticagebruik leidt immers tot resistentie en is niet enkel gevaarlijk voor dieren maar ook voor de mens." Vandenkendelaere legt uit dat het probleem ook in het Europees Parlement op tafel ligt. "Twee verordeningen worden op dit moment in het Parlement behandeld: de eerste gaat over het algemeen gebruik van diergeneesmiddelen, de tweede gaat specifiek over het gebruik van gemedicineerd veevoeder. In de veehouderij, meer bepaald bij varkens, worden antibiotica soms gemengd in het voeder om toe te dienen aan grotere groepen dieren."

"Bij het opmaken van Europese wetgeving hechten wij enorm veel belang aan uitgebreid overleg met alle betrokkenen", klinkt het. Alvorens hun visie neer te pennen, consulteerden het Europees en Vlaams parlementslid onder meer de voorzitter van kenniscentrum AMCRA, professor Jeroen Dewulf (UGent), Boerenbond, de Vlaamse veeartsen en de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten (BEMEFA). "Door dat overleg kunnen we het probleem in kaart brengen en rekening houden met de ervaringen uit theorie én praktijk."

Met die gesprekken in het achterhoofd voegen Dochy en Vandenkendelaere enkele bedenkingen toe aan de discussie over antibioticagebruik die ook in de dagbladen werd gevoerd. "Eerst en vooral stellen we vast dat iedereen - academici, veehouders én veeartsen - erkennen dat het antibioticagebruik omlaag moet. Daarom moet volgens ons volop ingezet worden op een verschuiving van antibioticagebruik naar kostenefficiënte alternatieven die het gebruik overbodig maken, zoals vaccins. Ten tweede staan we volledig achter het initiatief van de landbouworganisaties om, in navolging van Nederland, te investeren in een databank waarin het antibioticagebruik sluitend wordt geregistreerd."

Op dit moment is ook de kennis over het diergeneesmiddelenbeleid nationaal en dus enorm verschillend tussen de Europese lidstaten. "De nieuwe Europese verordening voorziet in het verder uitwerken van een Europese diergeneesmiddelendatabank. Op die manier kan niet enkel het aanbod van de verschillende soorten antibiotica beter worden opgevolgd, ook de verkoopvolumes kunnen worden gemonitord", licht Vandenkendelaere de plannen van de EU toe.

Wat ze echter hebben onthouden uit hun overleg met de sectoren is dat zomaar dwingende maatregelen opleggen niet zaligmakend is. "We moeten er over waken dat de veehouders en de veeartsen nog altijd op een verantwoorde manier hun werk kunnen uitvoeren", zeggen beide parlementsleden in koor. "Er moet aandacht zijn voor de gezondheid van het dier, de economische rentabiliteit van het veebedrijf en respect voor de integriteit van de veearts als bevoegd medicus."

Maar finaal blijft het de doelstelling om het antibioticagebruik tot een minimum te beperken. Het feit dat het antibioticaverbruik in de diergeneeskunde vorig jaar toenam, zien Dochy en Vandenkendelaere als een wake-up call waarop zij de aandacht willen vestigen. "Wij zijn ervan overtuigd dat de sectoren zich bewust zijn van de problematiek en dat de vaste wil bestaat om de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020 te halen. Maar daarvoor zal een collectieve inspanning nodig zijn met begrip voor de verschillende omstandigheden én de verschillende rollen die de hoofdrolspelers in dit verhaal te vervullen hebben."

Als CD&V-politici vinden Tom Vandenkendelaere en Bart Dochy het van het grootste belang om bij het aanpakken van zo'n complexe problematiek constant alle lijnen open te houden en in te zetten op consultatie, overleg en motivatie van de sector om de doelstelling te halen.

Bron: vilt.be

Inzetten op overleg met en motivatie van de sector