Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


MAP5 goedgekeurd in Vlaams parlement

Op initiatief van CD&V dienden de Vlaamse meerderheidspartijen, het nieuwe mestdecreet in in het Vlaams Parlement. Vandaag werd het decreet in de in de plenaire vergadering goedgekeurd. MAP5 waardeert de inspanningen die landbouwers leverden onder het vorige MAP. Door een gebiedsgerichte aanpak op maat, krijgen bedrijven die goede resultaten kunnen voorleggen inzake de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater minder strenge normen opgelegd. In probleemgebieden moet echter een tandje worden bijgestoken.

In het kort

Toestand Vlaanderen:
- Grondwater: trend is oké
- Oppervlaktewater: lokale knelpunten in stikstof en fosfaat
Aanpak MAP5:
- Stikstof: versterkte gebiedsgerichte aanpak (focusgebied) op bedrijfsniveau (focusbedrijf)
- Fosfaat: fosfaat in de bodems verder uitmijnen en voor het eerst in kaart brengen

Punten waarvoor CD&V geijverd heeft:

  • Het decreet is een loutere omzetting van het mestactieplan (MAP) dat uitvoerig met Europa werd onderhandeld. Er werden geen bijkomende voorwaarden of extra maatregelen opgelegd.
  • In het MAP5 wordt het principe van omkeerbaarheid toegepast. Daar waar problemen zijn zal met begeleiding gezocht worden naar een oplossing met eventueel extra maatregelen. Anderzijds zullen landbouwers die goed presteren minder strenge normen opgelegd krijgen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om 10% meer dierlijke mest op hun percelen aan te brengen. 
  • Net zoals voor fosfor, zal voor stikstof de totale balans op bedrijfsniveau bekeken worden waardoor landbouwers flexibeler kunnen omspringen met hun dierlijke mest.
  • Landbouwers die aantonen dat hun percelen een lage fosfor-beschikbaarheid (Klasse I of II) hebben krijgen de kosten van hun staalnames terugbetaald
  • Percelen met een P-beschikbaarheid van Klasse I of II kunnen stalmest aanbrengen waarvan de fosfor slechts voor 50% in rekening wordt gebracht. Stalmest draagt immers bij tot een betere bodemkwaliteit vanwege het hoge koolstofgehalte.
  • De opslag van stalmest op het veld wordt uitgebreid van 1 naar 2 maanden. Het verbod van opslag in de winter (16/11 t/m 15/01) blijft gelden. Opslag buiten de winterperiode houdt immers weinig risico in op nutriëntenverliezen, bovendien kunnen op die manier de veldwerkzaamheden beter afgestemd worden op de weersomstandigheden.
  • In 2016 zullen alle landbouwers moeten werken met het systeem werkzame stikstof. Het is dus belangrijk dat landbouwers goed begeleid kunnen worden, bovendien moet het systeem van aangifte vereenvoudigd worden.

Hoe verder?

Eenmaal het decreet goedgekeurd is door het Vlaams Parlement, kan de minister met de aanvraag voor derogatie naar het Europese Nitraatcomité stappen (25 juni). Dit comité moet een positief advies geven om derogatie toe te laten. Derogatie zorgt er voor dat landbouwers dierlijke mest kunnen gebruiken ter vervanging van de chemische meststoffen.

Indien het voorstel van decreet niet wordt goedgekeurd vóór het nitraatcomité van 25 juni, dan kan derogatie pas aangevraagd worden bij samenkomst van het volgende nitraatcomité in september. Omdat dit zo belangrijk is voor zowel landbouw als milieu vindt CD&V het noodzakelijk dat de eerste deadline gerespecteerd wordt, zodat de derogatie-aanvraag in juni kan gebeuren.

Meer technische info: zie bijlage
(Met eveneens ons voorstel naar de biosector toe als antwoord op de verhitte discussies ivm MAP5)

Bart Dochy
Vlaams Volksvertegenwoordiger

MAP5 goedgekeurd in Vlaams parlement