Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Moet vlaanderen gemeenten verplichten om te fusioneren?

In het nieuwsblad van 3/1/2017 staat een opvallende oproep van een aantal burgemeesters. Ze willen dat Vlaanderen fusies oplegt. Eigenaardig want gans het binnenlands beleid van de Vlaamse regering is erop gericht om de lokale overheden meer verantwoordelijkheid te geven. Minder betutteling van Vlaanderen, meer autonomie voor gemeenten. Zelf maken van keuzes in beleidsdomeinen als sport, jeugd, cultuur. Minder rapportering voor dotaties uit stedenfonds, stadsvernieuwingsfonds en plattelandsfonds. Meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken op vlak van personeelsstatuut. Het algemeen principe van meer verantwoordelijkheid te geven aan de lokale besturen kan op een quasi unanieme ondersteuning rekenen in het Vlaams parlement. Laat nu net de gebiedsomschrijving van een gemeente een heel belangrijk en gevoelig thema zijn. Iets wat zichtbaar en voelbaar is voor de inwoners. Een thema waar een lokale overheid vandaag ook duidelijke keuzes kan maken. Keuzes onder de vorm van vrijwillige fusie, die dan trouwens nog financieel royaal wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. 4 gemeente besturen in Vlaanderen hebben reeds te kennen gegeven dat ze willen fusioneren. 2 x 2 gemeentebesturen die ervan overtuigd zijn dat fusie voor hun inwoners een meerwaarde zal bieden. Opvallend is dat ze dat doen met ruime consultatie van de bevolking. Deze 4 gemeenten hebben stuk voor stuk burgemeesters die zelf hun verantwoordelijkheid opnemen. Ze vragen niet achter een paraplu van Vlaanderen, om te kunnen zeggen: “beste inwoners, wij kunnen er niets aan doen, we moeten van Vlaanderen”. Wel beste collega’s wees moedig, wanneer u vindt dat u het zelf niet kan, doe het dan niet of laat het aan anderen. Maar heb aub ook respect voor kleinere gemeenten waar men bestuur dicht bij de burger belangrijk vindt. Waar burgemeesters en schepenen zich engageren en graag dienstbaar zijn voor de inwoners. Waar men niet droomt om tot een grote stad te behoren, maar waar men de focus legt op de mensen, ook van kleine dorpen. Waar men met weinig middelen veel bereikt samen met de bevolking. Het zijn die gemeenten die ondanks de weinige middelen die ze krijgen per inwoner uit het gemeentefonds, toch financieel gezond zijn. Het is in die gemeenten dat de inwoners vertrouwen hebben in hun bestuurders. Die gemeentebesturen pakken de uitdaging aan en bouwen vandaag netwerken op met andere gemeenten om complexe dossiers aan te pakken. Vlaanderen is een KMO land. Waarom zou een gemeentebestuur de schaal van de KMO verplicht moeten overstijgen?