Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


The Next Midwest

De 16 burgemeesters  van de regio Midden-West-Vlaanderen, die allen vertegenwoordigd zijn in het Midwestoverleg en de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest, hebben vandaag een engagementsverklaring ondertekend voor de uitvoering van ‘The NEXT Midwest – Een economische vernieuwingsvisie voor Midwest’. Hiermee zet de DVV Midwest haar schouders onder een ambitieuze socio-economische beleidsvisie richting 2019-2024 en verzekert ze op die manier een grote betrokkenheid van de lokale besturen in de verdere sociaal-economische ontwikkeling van de streek.

Onder impuls van het ESF-project Versterkt Streekbeleid maken de 16  Midwest-gemeenten (via de DVV Midwest en het Midwestoverleg) samen met het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité (RESOC MWVL) werk van een socio-economisch streekbeleid met een actiegerichte focus. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de sociale partners (ACV, ABVV, VOKA, Unizo en Boerenbond), de provincie West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, VDAB, WVI en andere relevante actoren.

Eén van de gezamenlijke ambities is de opmaak van een nieuwe socio-economische streekagenda met het oog op 2019-2024. Een regio, – net als een bedrijf of een organisatie-, dient steeds vooruit te kijken en oog te hebben voor de strategische uitdagingen die de toekomst zal brengen. Zo stellen we ons de volgende vragen: Hoe geven we zuurstof en toekomst aan het economisch weefsel? Hoe voorsprong houden met de ondernemingen in de regio? Hoe geven we iedereen een volwaardige kans op arbeid? Weten we voldoende talent te houden en aan te trekken? Hoe organiseren we onze ruimte en mobiliteit? Hoe gaan we de ruimtelijke kwaliteiten van de woon- en werkomgeving versterken?

De regio wil deze uitdagingen aanpakken door te bouwen op bestaande kwaliteiten en talenten. De regionale visie ‘The NEXT Midwest’ vertrekt dan ook niet van een blanco blad. Ze bouwt verder en haalt kracht uit het karakter en de eigenheid van de streek. Economisch doet Midwest het vandaag helemaal niet slecht en heeft het in zijn DNA heel wat interessante aanknopingspunten voor een beloftevolle toekomststrategie: een sterke industriële basis, een aantal uitgesproken speerpuntsectoren (agro-voeding, kunststoffen),… Anderzijds kampt de regio met een nijpend tekort aan arbeidskrachten, alsook is er een aantal macrotrends (technologische transformatie, internationalisering, digitalisering, ….) die stevig kunnen inbeuken op de competitiviteit van de bedrijven in Midwest maar die tegelijk ook nieuwe horizonten kunnen openen.

The NEXT Midwest pakt deze uitdagingen aan binnen en  ontwikkelt zich langs 3 vernieuwingslijnen: economie, mens en omgeving. Hierbij worden 8 werven naar voor geschoven. De regio zet in op de maakindustrie, innovatie in de zorg en smart region. Werken aan werk en een lerende regio blijven belangrijk. Het optimaliseren van de ruimte voor wonen en werken, het klaarmaken van de netwerken voor mobiliteit, energie en IT voor de toekomst, alsook het verkleinen van de milieu-impact is essentieel. Deze engagementsverklaring geeft het signaal dat de besturen, samen met haar partners, werk willen maken van deze economische vernieuwingsvisie voor de regio. Bij de verdere concrete uitwerking zal ingezet worden op geïntegreerde acties die (toekomstige) bedrijven (= ondernemers en handelaars), bewoners en bezoekers en bollebozen (brain gain) overtuigen om te (blijven) kiezen voor Midden-West-Vlaanderen! (bron: site Midwest en foto Jan Stragier)

The Next Midwest