Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Twijfel en onzekerheid bij land-en tuinbouwers wegnemen

De Vlaamse wielerklassiekers zijn achter de rug. Dit jaar werden de wielerwedstrijden gekleurd door de massale aanwezigheid van landbouwers met tractoren.
Waardige acties die werden ondersteund met ruimere affichecampagnes. Zaterdag laatst was er ook in Limburg nog een grootschalige actie met tractoren. De land- en tuinbouwers maken zich zorgen over hun toekomst en die van hun bedrijven. Moeilijke marktomstandigheden gecombineerd met een lawine aan wetsaanpassingen zaaien twijfel en onzekerheid.

Er is dan ook dringend nood aan positieve signalen van de Vlaamse overheid naar de land- en tuinbouwsector toe. Vlaanderen mag zich niet verschuilen achter Europa. Integendeel, Vlaanderen moet creatief omgaan met de Europese context. De opdracht is het evenwicht bewaren. Respect voor natuur, milieu, economische en sociale context maken onze land- en tuinbouw duurzamer. Het is een en/en-verhaal. CD&V trekt hier de kar: voor landbouw en voor rechtszekerheid, voor iedereen. CD&V engageert zich ertoe om nieuwe regels daarom blijvend te toetsen aan de praktijk en te evalueren op hun haalbaarheid.

Internationaal

De hervorming van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zorgt voor een daling van de rechtstreekse inkomenssteun. De afschaffing van het melkquotum laat de melkveehouders toe meer melk te produceren, maar de prijsvolatiliteit neemt toe.
De Ruslandboycot heeft een blijvende impact op prijsvorming in de varkens-, pluimvee- (vooral eieren) en in de groenten- en fruitsector. Land- en tuinbouwers dragen individueel de last van geopolitieke keuzes.
De prijzenslag tussen supermarktketens drukt op de verkoopprijs van de producent.

De impact van de Vlaamse overheid op prijsvorming is beperkt. Minister Schauvliege blijft op het Europese forum aandringen op bijkomende maatregelen. De komende weken en maanden zijn cruciaal.

En/en-uitdagingen

Maar Vlaanderen kan wel een duidelijk signaal geven met het oog op rechtszekerheid voor de land- en tuinbouwsector.

Minister Joke Schauvliege neemt het binnen de Vlaamse Regering op voor een leefbare land- en tuinbouw. Binnen de commissie landbouw van het Vlaams parlement is het begrip voelbaar voor de precaire situatie van de land- en tuinbouwers over de partijgrenzen heen. Dit begrip moet nu vertaald worden in concrete maatregelen ten gunste van de sector.

  • Momenteel ligt de aanpassing van het mestdecreet op tafel. Vele landbouwers houden hun hart vast voor MAP5. Bij de aanpassingen volgen we de richtlijnen maar soepelere maatregelen zullen van toepassing zijn op bedrijven die goede resultaten boeken op bedrijfsniveau
  • Net zo met het dossier van de poldergraslanden. Respect voor de graslanden gaat hand in hand met het bieden van voldoende zekerheid aan landbouwers.
  • Het flankerend beleid voor de door de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) getroffen bedrijven moet snel voelbaar worden op het terrein. In een eerste stap verkleinen we de zoekzones tot definitief afgebakende actuele habitats, zodat het aantal getroffen bedrijven daalt. Vervolgens zorgen we voor voldoende budget om een degelijke oplossing te vinden voor getroffen bedrijven.
  • In erosie- en vergroeningsmaatregelen moet de theorie afgestemd worden op de praktijk en haalbaarheid voor land- en tuinbouwbedrijven. Hier zijn quick wins mogelijk. Kleine beslissingen kunnen daar veel ademruimte geven.

In al deze dossiers moeten we op relatief korte termijn komen tot werkbare oplossingen voor onze landbouwers, met respect voor de natuur.

Dialoog

Als leden van de commissie landbouw van het Vlaams parlement willen wij ons geloof in de toekomst van onze Vlaamse land- en tuinbouw ondubbelzinnig uitspreken. De CD&V-commissarissen landbouw steunen de minister in haar zoektocht naar oplossingen en juichen het toe dat ze de landbouwsector uitnodigt voor een ronde tafelgesprek. Hierbij zullen de hierboven vernoemde uitdagingen aangekaart en besproken worden.
Dit is een noodzakelijke stap in richting van gedragen oplossingen. CD&V verwacht van de hele Vlaamse regering snel concrete stappen om de sector te ondersteunen, zodat het vertrouwen wordt hersteld. Wij rekenen daarbij op het draagvlak over de partijgrenzen heen.

Bart DOCHY, Jos DE MEYER, Tinne ROMBOUTS en Lode CEYSSENS
Vlaams Volksvertegenwoordigers

Twijfel en onzekerheid bij land-en tuinbouwers wegnemen