Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vraag om uitleg over de controle op pulskor voor wetenschappelijke doeleinden

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Het systeem van de pulskor is ons intussen bekend, ook voor de mensen die indertijd mee zijn geweest naar het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), waar we hierover een simulatie hebben gezien. Het gaat over elektrostimulatie van de zeebodem waardoor bepaalde vissoorten wat omhoogspringen en daardoor gemakkelijker gevangen worden. De techniek is efficiënt, goedkoper in brandstofverbruik, meer vangst en dergelijke meer. Europa heeft de techniek eigenlijk verboden, behalve bij uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek. Daar schort het hem toch een beetje. Ik heb u hierover een schriftelijke vraag gesteld, maar ik wil hier verder op doorgaan.

Het loopt een beetje mank. Zoals ik van u heb vernomen, is het zo dat de lidstaat die ‘uitvlagt’, verantwoordelijk is voor de controle op de toepassing van het wetenschappelijk onderzoek. In Nederland zijn er een tachtigtal vaartuigen uitgerust met de pulskormethode, in België twee. Nederland moet dus de controle voeren op die tachtig vaartuigen.

Worden wij, minister, als buurland ook op de hoogte gehouden van die controle en de resultaten daarvan? Worden de resultaten gerapporteerd aan Europa? Als dat zo is, verzorgt het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) dan ook de controle voor onze twee vaartuigen?

Tot slot had ik ook nog een vraag over de effecten van de pulskor op de vissterfte. In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag hebt u geantwoord dat dat op korte termijn geen effect heeft. Plant u daarover een langetermijnonderzoek te voeren?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Mijnheer Dochy, het is niet de eerste keer dat we het hier over de pulskor hebben. U weet dat het aan de autoriteiten van de vlaggenstaat is om toezicht te houden. We hebben geen rapporten van de Nederlandse autoriteiten over uitgevoerde controles. Tijdens een bilateraal technisch overleg vorig jaar werd aangekondigd dat Nederland per vaartuig dat is uitgerust met een pulskor, met een uitrusting van een blackbox zal komen. Dat zou de registratie verbeteren en zal die ook automatisch opslaan. Op termijn zouden ook de controleambtenaren van de kustlidstaten toegang krijgen tot deze blackbox.

Er bestaat geen Europese verplichting tot rapportage over de uitgevoerde controles. We hebben weinig achter de hand om daarover op tafel te slaan of dat op te eisen.

We hebben uiteraard onze eigen diensten. ILVO volgt in het kader van een onderzoeksproject de vaartuigen op die in België de garnalenpulskor gebruiken, maar deze pulsfrequentie is veel lager dan bij de pulsvisserij op tong. Zoals bij andere projecten zal ILVO hierover rapporteren.

U weet dat de pulskorvisserij momenteel onder vuur ligt. Er wordt gevreesd dat deze techniek de visserijdruk verhoogt door veel te efficiënt te vissen. Er liggen allerlei uitdoofscenario’s op de Europese tafel. In afwachting van meer zekerheid omtrent de toekomst waarover op Europees niveau een beslissing moet worden genomen, worden geen langetermijnproeven opgestart.

De heer Dochy heeft het woord.

Het lijkt me bijzonder eigenaardig dat men aanvaardt dat de toepassing voor wetenschappelijk onderzoek voor tachtig vaartuigen geldt. Dit gaat niet over wetenschappelijk onderzoek, maar over misbruik van het begrip wetenschappelijk onderzoek, mijns inziens. Daarom zou ik toch vragen dat u op Europees vlak aandringt dat daaraan een einde wordt gesteld of dat er beter over wordt gerapporteerd.

Ik zou willen weten wat de meerwaarde is om dit op een dergelijke grote schaal in het kader van de wetenschappelijke benadering toe te passen? Volgens mij heeft dat niets met wetenschap te maken, maar gewoon met misbruik van deze interpretatie om de eigen vissers ten opzichte van de onze te bevoordelen.

Dat is het probleem: de mensen hier worden valselijk beconcurreerd met een techniek die zeer efficiënt is, zoals u zegt, en waardoor er ook goedkoper wordt gevist omdat er minder brandstofverbruik is. Het is een scheefgetrokken situatie, concurrentievervalsing. Ik zou dus toch aandringen om op Europees vlak op tafel te slaan of om in elk geval te vragen dat daarover duidelijk wordt gerapporteerd. Dat desgevallend wordt overgegaan tot sanctionering wanneer blijkt dat het hier effectief toch over misbruik gaat.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Hier is over de pulskor inderdaad al heel veel gezegd, zeker over de houding van Nederland op Europese en regionale vergaderingen als het over hun eigen pulskorvisserij gaat.

Via het VLIZ is er nu een nieuw project gestart: ‘Pulsvisserij Vlaamse Kust - DEEL 1’. Dat klinkt mij als muziek in de oren. Deel 1 betekent dat er kans is op meerdere delen.

Dit project wil de biomassaveranderingen in de visbestanden voor en tijdens de pulsvisserij onderzoeken. Zo wil men onder andere de visinspanning van Nederland toetsen aan de achteruitgang of de ruimtelijke verschuiving van bepaalde visbestanden. Dit project heeft een duurtijd van een jaar, dat is kort maar broodnodig om de effecten van de pulskorvisserij te onderzoeken, naast andere onderzoeken die echt nodig zijn om het effect op lange termijn te achterhalen.

De heer Dochy vraagt vooral naar de controle van de schippersvloten die werkzaam zijn in Nederland, ik wil me daarbij aansluiten met de vraag hoe het onderzoek in Nederland verloopt. Hebt u er zicht op welke onderzoeken Nederland voert en wat de effecten daarvan zijn op de pulskorvisserij? Worden die resultaten ook met Vlaanderen gedeeld?

De heer De Croo heeft het woord.

Ik vind het niet slecht dat wij open markten hebben. Wij kunnen in zekere zin een buur voor een controle uitnodigen. Indien wij een gesloten en beprikkeldrade markt zouden hebben, zouden we geen inzagerecht kunnen krijgen. Ik volg de heer Dochy daarin. Ik herinner me dat Japan een tijdje geleden onderzoek deed naar de walvisvangst. ‘Selon que vous serez puissant ou misérable’, zal men reclameren of niet.

Ik wil de heer Sanctorum niet provoceren, maar het treft me dat ik heel weinig hoor over dierenwelzijn in verband met vissen tout court. Er zijn toch een aantal zaken waar men een evenwicht moet vinden.

Het is goed dat er een internationale vrije markt bestaat waar men rekenschap kan vragen en waar pertinente vragen kunnen worden gesteld. Er is een gemeenschappelijk onderzoek nodig, dat natuurlijk ook brokken kan maken. Ik heb daar geen veto. Het is de bedoeling dat men dat niet kan ombuigen of exploiteren. Ik denk dat dit een goede bemerking is, die verder gaat dan het onderwerp zelf.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Dit is een onderwerp dat regelmatig terugkomt op Europees niveau en dat wij blijven aankaarten. Het is de bedoeling dat de huidige toelatingen voor pulskor tegen 2021 worden gestopt. Over wat er nadien komt en wat dus wel zou worden toegelaten, is er nog geen duidelijkheid. Dat ligt momenteel op tafel, maar is nog niet goedgekeurd.

Onze diensten hebben niet alleen technische bilaterales met Nederland, ik heb daar met de Nederlandse minister ook al vaak over gesproken. Ik heb onze bezorgdheid geuit en gezegd dat wij die resultaten willen kennen over het wetenschappelijk onderzoek dat zij hebben gevoerd. We hebben die nog niet ontvangen en zullen daar blijven op aandringen. Wanneer Nederland wil aantonen dat er geen probleem is, dan moet het zijn onderzoeksresultaten op tafel durven te leggen.

Vanuit de bezorgdheid van onze vissers blijft ik dit zeer goed verder opvolgen, ook vanuit het ILVO en op het Europese niveau. Ik besef maar al te goed hoe belangrijk dit is voor onze vissers.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik ben tevreden met het initiatief dat u al hebt genomen en met de aandacht die u er verder aan schenkt. Ik kan me echter niet van de indruk ontdoen dat hier iets achter de rug gebeurt. Op een of andere manier moet er toch een toelating, een verantwoording zijn om met die tachtig schepen in wetenschappelijk onderzoek te gaan. Ik zou toch graag nog wat meer informatie krijgen over die verantwoording.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

videofragment:
https://youtu.be/vVWJlVCXd0k?t=4103

Vraag om uitleg over de controle op pulskor voor wetenschappelijke doeleinden