Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vrijstelling van de verplichte belasting vervoer met bestuurder

De inning van de taxiretributies en belastingen zal via een nooddecreet geschorst worden. Gemeenten zullen de retributie of belasting kunnen schorsen en terugbetalen. Dit nooddecreet is nog in voorbereiding, maar gemeenten kunnen er alvast op anticiperen. Het is nog onduidelijk wanneer het nooddecreet gestemd zal worden. 
In afwachting van het nooddecreet moeten de gemeenten de retributie of belasting niet langer innen, de toezichthoudende administraties zullen hierop niet ageren.

Dit is alvast bevestigd in het antwoord van minister Peeters op een schriftelijke vraag ter zake van Bart Dochy:

Vergunningen afgeleverd vòòr 1/1/2020 vallen onder het decreet van 21 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.  Voor de taxidiensten is in dit decreet een maximumbelasting voorzien. De steden en gemeenten kunnen dus zelf beslissen om deze belasting te schrappen.
Voor de diensten voor het verhuren van voertuigen is een vaste belasting voorzien die de gemeenten niet kunnen wijzigen maar wel beslissen deze niet aan te rekenen.
 

Voor de vergunningen afgeleverd onder het decreet d.d. 29/3/2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer is decretaal een vaste retributie voorzien van  € 250 (te indexeren). De gemeenten kunnen deze zelf niet wijzigen. Gemeenten zijn in uitvoering van het decreet gehouden de verschuldigde retributies te innen. Gezien de bijzondere omstandigheden is er binnen de Vlaamse regering afgesproken een decretaal initiatief te nemen om het decreet aan te passen zodat de steden en gemeenten de decretaal bepaalde belastingen en retributies voor 2020 mogen verlagen of op nul brengen.

In tussentijd zullen de toezichthoudende administraties niet ageren op het niet strikt toepassen van het huidig decreet.

Het antwoord lijkt wel te suggereren dat in de uitdovende regelgeving die nog geldt voor de vergunningen uitgereikt voor 01.01.2020, de gemeenten sowieso al mochten kiezen of ze de VVB-belasting innen. Maar dat klopt niet. Een decreetswijziging bij het decreet van 21 april van 2001 maakte dit wel degelijk verplicht. We gaan er van uit dat het aangekondigde decretale initiatief ook het “verlagen of op nul brengen” van deze belasting zal mogelijk maken.

 

Vrijstelling van de verplichte belasting vervoer met bestuurder