Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Wereldleider in duurzame land- en tuinbouw


 
TER INFO
Robrecht BOTHUYNE – M 0478 21 91 47    
Tinne ROMBOUTS – M 0497 54 77 81
Bart DOCHY – M 0477 76 20 50
Jos DE MEYER – M 0496 58 31 02
 
 
WERELDLEIDER
IN DUURZAME LAND- EN TUINBOUW
 
 
We moeten niet bescheiden zijn, onze Vlaamse land- en tuinbouwers hebben reeds veel inspanningen geleverd om meer duurzaam te produceren. De sector behoudt daarbij het evenwicht tussen klimaat en economie. Wereldwijd behoren de Vlaamse land- en tuinbouwers tot de top wat betreft kennis en knowhow. Ook in de toekomst willen we verdere ontwikkeling en evolutie mogelijk maken. Klimaat en economie, hand in hand. Dit is ook de essentie van de klimaatresolutie die vandaag kamerbreed werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.
 
De efficiëntie productiemethode in de Vlaamse land- en tuinbouw werpt op vlak van klimaat letterlijk haar vruchten af. Globaal gezien ligt de CO2-uitstoot per eenheid product van de Vlaamse land- en tuinbouwproductie aanzienlijk lager dan elders in de wereld. Bovendien heeft de sector in Vlaanderen de totale uitstoot van broeikasgasemissies met 26% kunnen reduceren. Dit maakt de land- en tuinbouwsector op dat vlak één van de koplopers in Vlaanderen.
 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “Die sterke troef moeten we in de toekomst behouden. In de klimaatresolutie wordt de klemtoon gelegd op het ondersteunen en stimuleren van onze land- en tuinbouwbedrijven. Zij kunnen zo zorgen voor een klimaatefficiënte land- en tuinbouwproductie die Vlaanderen aan de wereldtop houdt. De nood aan veilig en gezond voedsel zal wereldwijd alleen maar toenemen. En wij kunnen daarvoor zorgen, met respect voor het klimaat. Klimaatefficiënte technieken, gaande van CO2-opslag in de bodem tot vermindering van de klimatologische voetafdruk per eenheid product, zullen nog meer ingang vinden in de sector.”
 
Verlaging van methaanuitstoot door aangepaste voederrantsoenen, hernieuwbare energietechnieken zoals pocketvergisters, ruimtebesparende meerlagige teeltsystemen en verticale landbouw, alternatieve eiwitbronnen, koolstofopslag door graslanden, vanggewassen, agroforestry ... Het is slechts een greep uit de mitigatie- en adaptatiemaatregelen uit de klimaatresolutie.
 
“Land- en tuinbouw is en blijft in de eerste plaats een economische sector. Het is aan de overheid om individuele bedrijfsontwikkelingen op maat van het bedrijf en de bedrijfsleider te faciliteren en te ondersteunen. Dit betekent dat er zowel voor bedrijfsgroei, als voor verbreding en korte keten plaats is in Vlaanderen. Dit ligt ook in de lijn met de recent in het Vlaams parlement unaniem goedgekeurde resolutie  omtrent schaalverandering. Vlaanderen moet blijven investeren in haar eigen Vlaamse land- en tuinbouw”, aldus Bart Dochy.
 
Onze land- en tuinbouwbedrijven zijn zeer divers. Het is de ondernemer die zelf moet beslissen welke richting hij met zijn bedrijf uit wil. Schaalvergroting, verbreding, nichemarkten, biobedrijf, korte keten, hoevetoerisme,... zijn even valabele keuzes. De overheid moet deze managementkeuze respecteren door gelijkwaardige ondersteuning te bieden. Alle mogelijkheden moeten in aanmerking kunnen komen om een levensvatbaar bedrijf uit te bouwen. Bij elke keuze zal innovatie een belangrijke factor zijn om het succes te bepalen van het gekozen bedrijfstype.”, stelt Jos De Meyer.
 
Tinne Rombouts besluit: “Ook maatwerk voor gewas en dier is de toekomst. Met Smart Farming en precisielandbouw zijn bovendien grote efficiëntiewinsten te boeken, zowel economisch als milieukundig. Onze Vlaamse land- en tuinbouw verdient alle kansen en ondersteuning om zich nog verder te ontwikkelen tot wereldleiders in duurzame voedingsproducten. Het verplaatsen van de Vlaamse veeteelt naar het buitenland zou, gezien de duurzame investeringen in de Vlaamse landbouw, tot een totale meeruitstoot leiden en dus een foute keuze zijn (Carbon Leakage). Meer nog, we moeten onze kennis en knowhow in de Vlaamse land- en tuinbouw verder verspreiden.”
 
 
Hans KNOP
Persverantwoordelijke CD&V-fractie | Vlaams Parlement - 1011 Brussel
T 02 552 43 28 | F 02 552 44 46 | M 0495 25 29 99 | E hans.knop@vlaamsparlement.be