Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem


Wordt de droogte van 2022 als ramp erkend?

Wordt de droogte van 2022 als ramp erkend?

Voor de droogte tijdens de zomer van 2022 konden tot 30 oktober 2022 schademeldingen worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. Er werden 871 meldingen gemaakt voor een geraamd totaal schadebedrag van 57 mioe EUR. Na de uiterste indieningsdatum werden bijkomend 41 meldingen ingediend voor een schadebedrag van nogmaals 5 mioe EUR.

Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 kan een natuurverschijnsel als ramp worden erkend wanneer het ofwel voldoet aan het financieel criterium ofwel voldoet aan de wetenschappelijke criteria.

Voor het financieel criterium dient de raming op basis van de ingediende schademeldingen het bedrag van 100 mioe EUR (gekoppeld aan het ABEX indexcijfer) te overschrijden. Het is duidelijk dat aan het financieel criterium hier niet is voldaan.

Om aan het wetenschappelijk criterium te voldoen dient de hoeveelheid neerslag, de frequentie van de neerslag, de bodemwaterreserves en het vochtverlies door evapotranspiratie samen een productieverlies van de teelten en niet binnengehaalde oogsten of van vee te veroorzaken. Het Vlaams Rampenfonds houdt bij de beoordeling van dit criterium rekening met een terugkeerperiode van 30 jaar. Minister President Jan Jambon bevestigde op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy dat de consultatie van de wetenschappelijke instellingen is gestart. Indien de adviezen gunstig zijn, verwacht hij in het voorjaar van 2023 een voorstel van erkenning aan de Vlaamse Regering te kunnen voorleggen.

Indien er een erkenning zou volgen als ramp voor de droogte tijdens de zomerperiode van 2022, dan komen alle landbouwers die minstens 25% van hun areaal verzekerd hebben onder de brede weersverzekering in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds. Dit wil zeggen dat het geen rol speelt of je al dan niet een melding hebt gedaan vóór 30 oktober 2022.

Het voorziene percentage van vergoeding daalt echter jaar na jaar. Voor teelten die verzekerd zijn met een brede weersverzekering komt de verzekering tussen. Voor het niet verzekerd deel geldt voor het jaar 2022 een maximaal vergoedingspercentage van 48% voor bij landbouwers die meer dan 50% van hun teeltareaal verzekerd hebben. En van 24% voor landbouwers die tussen de 25 en 50% van hun areaal verzekerd hebben. Zij die minder dan 25% van hun areaal verzekerd hebben komen bij een eventuele erkenning als ramp niet in aanmerking voor een vergoeding uit het rampenfonds.

Samengevat: het onderzoek voor de erkenning als ramp van de droogte in 2022 loopt nog. Dossiers zullen pas kunnen worden ingediend na eventuele erkenning. In dit geval zal er een periode zijn van 3 maanden waarbinnen de dossiers zullen kunnen ingediend worden. Enkel landbouwers die meer dan 25% van hun teeltareaal in de brede weersverzekering hebben zullen bij erkenning in aanmerking komen voor gedeeltelijke schadevergoeding op de teelten die niet onder de weersverzekering vallen.

 

Stand van zaken uitbetaling droogte 2020.

Bart Dochy vroeg Minister President Jambon ook naar de stand van zaken van de uitbetaling van de schadedossiers van de erkende ramp 2020. De dossiers werden ingediend tussen 13 juli 2021 en 31

oktober 2021. Er werden 1247 dossiers ingediend. Ondertussen zijn er 317 afgehandeld, 649 in behandelingen 281 in opstart. Bart Dochy dringt aan op het voorzien van voldoende personeel om de afhandeling te kunnen versnellen. Minister President Jambon maakt zich sterk dat alle dossiers in 2023 zullen kunnen afgewerkt worden.

Wordt de droogte van 2022 als ramp erkend?