Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


over Visserij Verduurzaamt, VALDUVIS en het MSC-keurmerk

Vraag om uitleg in de commissie landbouw, visserij en plattelandsbeleid

over Visserij Verduurzaamt, VALDUVIS en het MSC-keurmerk

 

Minister, tijdens mijn bezoek via het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) aan het visbedrijf Mowi Pieters in Brugge, tijdens de vergadering die we in Oostende hebben gehad en tijdens de werkbezoeken aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Rederscentrale, de vismijn enzovoort, viel me tijdens de gesprekken die we daar hebben gevoerd, de opmerking op over het VALDUVIS-label dat een zeer goed label is en een aantal indicatoren aangeeft.

Het gaat om vijf ecologische, drie sociale en drie economische indicatoren die aangeven dat de vis onder die voorwaarden is geproduceerd. Heel wat internationale spelers gaan echter terug naar het MSC-label (Marine Stewardship Council). Bij Mowi had men nog nooit over het VALDUVIS-label gehoord. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje frappant. Blijkbaar zijn er ook een aantal verschillen tussen het MSC-label en het VALDUVIS-label, ook op het vlak van kostprijs voor wie gebruik wil maken van dit label.

Minister, is het de bedoeling om het MSC-label en het VALDUVIS-label beter op elkaar af te stemmen? Is het mogelijk om het VALDUVIS-label nog beter bekend te maken bij de retail? Is het mogelijk om het VALDUVIS-label met die traceerbaarheid uit te breiden om het een equivalent te maken van het MSC-label? Of kan er gekeken worden om de kostprijs van het MSC-certificering te milderen voor onze vissers omdat de vloot natuurlijk anders is samengesteld dan in andere landen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Dochy, de communicatie over Visserij Verduurzaamt start op de visveiling waar elke kist met vis die aan de minimumstandaarden van VLADUVIS voldoet met een groene kleur voor de verkoop wordt aangemeld. Op die manier kunnen de kopers beslissen hun aankopen te concentreren op die loten die beantwoorden aan de vereisten van het Visserij Verduurzaamt-kenmerk.

Geïnteresseerde marktdeelnemers kunnen via de Visserij Verduurzaamt-website een aanvraag tot samenwerking indienen om het concept uit te rollen naar de consument. Op 22 juni van dit jaar was er een persmoment in het kader van de lancering van het nieuw convenant ‘Op koers naar duurzaamheid’ en van de Visserij Verduurzaamt-erkenning tot bij de consument.

Zowel in het informatieblad van de Rederscentrale als in de klankbordgroep van het convenant wordt daar regelmatig informatie over gegeven.

Tot slot wordt in de campagne van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ‘Vis van bij ons’ in verschillende media promotie gemaakt voor de Visserij Verduurzaamt-erkenning. Via een driemaandelijkse folder spoort de VLAM de vishandelaars, reders en veilingen aan om actief mee te werken aan de actie ‘vissen van het seizoen’. De VLAM werkt ook aan educatieve projecten voor hotelscholen.

Onder het project ‘Visserij Verduurzaamt Market’ dat via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (Fiva) financiële steun kreeg, werden stappen gezet om het bestaande erkenningssysteem ook verderop in de keten te valoriseren. Vorig jaar werden in samenwerking met commerciële spelers een aantal proeftrajecten opgezet voor het uitrollen van een ‘business to consumer’-markterkenning waarbij voor elke schakel in de keten verplicht te volgen lastenboeken en bijhorende controlemechanismen ontwikkeld werden.

Alle schakels in de keten vanaf de producent tot het eindverkooppunt moeten de Visserij Verduurzaamt-erkenning hebben om gebruik te kunnen maken van het Visserij Verduurzaamt-principe. Toezicht op de naleving van de normen voor de marktdeelnemers wordt uitgevoerd door middel van jaarlijkse audits. Het verifiëren van de traceerbaarheid van de producten is een belangrijk onderdeel van deze audit. Na dit proefproject werd op 22 juni 2021 de officiële start gegeven voor de uitrol van het Visserij Verduurzaamt-label tot bij de consument. Ik denk dat collega Tommelein daarbij aanwezig was op die boot. Daar is trouwens een goed restaurant.

Visserij Verduurzaamt is net opgezet omdat MSC voor onze Belgische vloot, die een heel gamma van soorten opvist, als te duur ervaren wordt. Alle informatie over duurzaamheid die via het VALDUVIS-duurzaamheidsmeetinstrument verzameld wordt, zou de toegang van onze vissers tot MSC mogelijks gemakkelijker en goedkoper kunnen maken. Ik ben hier dus positief over gestemd.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik ben blij met het antwoord. Het zou inderdaad jammer zijn dat we zelf een goed bedoeld en goed uitgewerkt label maken maar daarmee tekortschieten voor wat de verwachtingen van de retailsector betreft. Dan zouden we eigenlijk iets doen wat niet optimaal is voor het imago en de vermarkting van onze eigen visserijproducten.

De heer Tommelein heeft het woord.

Uiteraard sluit ik me aan bij deze vraag van collega Dochy. Ik vermoed dat hij langzamerhand interesse krijgt om aquacultuur in zijn eigen gemeente als een toegevoegde waarde te bekijken.

Collega Dochy, u raakt inderdaad een zeer gevoelig punt aan. De consument hecht vandaag heel veel belang aan de traceerbaarheid van vis, naar analogie met wat men in de landbouw de Farm-to-Fork-strategie noemt. Ook bij vis wil men komen tot die traceerbaarheid die start bij de vangst en eindigt op het bord van de consument

En het goede nieuws is inderdaad dat heel dit project van Visserij Verduurzaamt al tot in de veiling is beland. Dat is duidelijk geen eindpunt. Men heeft de boodschap hier goed begrepen en ik ben daar heel tevreden over. Nadat de Visserij Verduurzaamt-erkenning in 2018 op de veilklok in de Vlaamse veilingen werd gelanceerd, startte op 22 juni 2021 in aanwezigheid van mezelf officieel de toepassing tot bij de consument. In Oostende werd door de Rederscentrale en ILVO toegelicht hoe de producten van die erkende Belgische vissersvaartuigen zichtbaar worden voor de consument.

We weten dat nagenoeg onze hele vloot deelneemt. Mijn vraag is hoe het nieuwe initiatief naar de consument wordt opgevat. Loopt dat bij een beperkt aantal boten of kreeg dat meteen een brede toepassing? Hoe zal dat proces verder lopen?

En dan mijn stokpaardje en tweede vraag. Wij spreken over duurzame visserij maar stilaan komt ook de aqua- en 'mare'-cultuur van de grond in Vlaanderen. Een van de zeer belangrijke aandachtspunten is dat we in Vlaanderen het verschil kunnen maken met duurzame aqua- en marecultuur. Zullen we ook voor die producten een duurzaamheidstool kunnen laten ontwikkelen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Dochy, ik wil beginnen met uw opmerking te bevestigen. Het is absoluut juist dat de retail mee moet zijn met een label dat men zelf maakt. In die zin is uw vraag relevant en een aandachtspunt dat we in de gaten zullen houden.

Collega Tommelein, de eerste audits zijn intussen met succes afgerond en de allereerste certificaten zijn aan de Visserij Verduurzaamt-erkende marktdeelnemers uitgereikt. We waren daar beiden getuige van.

VLAM zet ook in op een heel brede communicatie. Dat is ook een van mijn zorgen, zowel richting B2B als richting B2C, zowel naar de consument als naar de collega-handelaars. De verkiezing van vis van het jaar waar u ook bij aanwezig was, sluit daar ook bij aan. De producten zijn ook zeer herkenbaar.

Uw vraag over de duurzaamheidstool zal ik meenemen naar de strategische werkgroep rond aquacultuur.

De heer Dochy heeft het woord.

Collega Tommelein, mijn gemeente in het midden van West-Vlaanderen ligt vooralsnog niet aan de zee. We hopen inderdaad dat dat nog lang zo blijft. Vandaar dat we ons moeten specialiseren in die aquacultuur.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

over Visserij Verduurzaamt, VALDUVIS en het MSC-keurmerk