Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem


parlementslid Bart Dochy is de 'agribashing' beu

Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V), voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement, is de ‘agri-bashing’ door onder meer dierenrechtenorganisaties beu. “Die negatieve berichtgeving in de media is een kaakslag voor velen die dagelijks het welzijn van hun dieren vooropstellen.”

Bart Dochy heeft een uitgebreide nota over ‘agribashing’ opgesteld. Dat inzicht komt er niet zomaar. “Zowel kalkoenkwekerijen, eenden- of ganzenhouderijen, nertsenfokkerijen, slachthuizen, runder- en varkenshouderijen hebben de voorbije jaren te kampen met heel wat negatieve media-aandacht in het kader van dierenwelzijn”, zegt Bart Dochy. “Iedereen is het erover eens dat dierenwelzijn een prominente plaats in onze maatschappij inneemt.”

Reputatie- en imagoschade

Volgens Bart Dochy worden ondanks de vele inspanningen van de sector/zaakvoerders beelden in de media verspreid die de realiteit niet of slechts gedeeltelijk weergeven. “Daarnaast stelt niemand de gemaakte beelden in vraag en krijgen voornamelijk ngo’s een vrijgeleide om hun aanvallen op de sector voor te bereiden met als ultieme kapstok en doel het dierenwelzijn te verdedigen.”

Vrijgeleide voor aanvallen

“De sociale media, die de verspreiding en het delen van beelden versneld mogelijk maken, zorgen uiteraard voor de nodige commotie”, gaat Bart Dochy verder. “Eenzijdige reportages, gefragmenteerde beelden of de uitzonderingen worden uitvoerig toegelicht en verspreid. Zelden worden goede voorbeelden toegelicht.” Dat is een kaakslag voor al wie dagelijks het dierenwelzijn vooropstelt. “Om dan nog te zwijgen van de reputatie- en imagoschade die dit voor de brede sector met zich meebrengt.”

Ingaand op de incidenten in de slachthuissector kaart de Federatie van het Belgische Vlees (Febev) in een nota overduidelijk de problematiek van de aanvallen door ngo’s en de gevolgen daarvan aan. “Men besluit dat men vandaag een vrijgeleide krijgt om aanvallen op de sector voor te bereiden onder het mom van openbaarheid van bestuur. Ten tweede stelt Febev zich de vraag of de lacune of vrijgeleide in de regelgeving moedwillig is gecreëerd gezien niemand ‘on the spot’ kan ingrijpen in de slachthuizen zelf. Voor alle duidelijkheid worden de beelden niet in vraag gesteld. Het gaat om collages en knipsels en deze worden niet extern nagekeken. De realiteit geeft een veel genuanceerder beeld. Suggestieve beelden worden na elkaar geplaatst en representeren een beeld van een ideaal om bijvoorbeeld de vleesconsumptie een halt toe te roepen. Deze beelden geven de realiteit niet weer.”

Recht op privacy

Febev wijst er verder op dat het convenant Dierenwelzijn dat in 2017 werd afgesloten nog altijd niet werd geactiveerd. “Er zijn naast de bevindingen van Febev nog heel wat andere inbreuken die met ‘agribashing’ kunnen worden gelinkt.”

De voorbije weken en maanden heeft Bart Dochy meerdere schriftelijke vragen en parlementaire tussenkomsten rond dierenwelzijn ondernomen, onder meer over undercoverbeelden en privacy van veehouders. “Er is vaak sprake van een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van de zaakvoerder”, stelt Bart Dochy, die aanpassingen vraagt aan de Vlaamse, federale en Europese regelgeving.

In zijn betoog verwijst hij onder meer naar Frankrijk. “Ons buurland Frankrijk kent een heel rijke landbouwgeschiedenis en wordt sinds jaren geconfronteerd met het fenomeen ‘agribashing’. Hiermee bedoelt men op herhaaldelijke manier de landbouwsector in een negatief daglicht te brengen aan de hand van negatief nieuws, inbreuken in stallen of fokkerijen of acties die de productie in een negatief daglicht stellen.”

Opstellen actieplan

Volgens Bart Dochy is de situatie gelijklopend met deze in Vlaanderen. “Verschillende Franse departementen volgen dit fenomeen op de voet op en de Franse politie richtte op nationaal niveau een specifieke cel op tegen ‘agribashing’, dit plan heet ‘Demeter’. Dit is een voorbeeld waarbij verschillende actoren worden betrokken en er middelen en mensen worden ingezet om dit fenomeen te handhaven. Uiteraard dienen hier alle belangengroepen meegenomen te worden in een overleg om tot een goed actieplan te komen.”

@Lieven Vancoillie artikel integraal overgenomen uit Landbouwleven

de nota vindt u hier:
http://www.bartdochy.vlaanderen/agribashing.pdf